KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”)’nin 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla Marmara Lastik ve Mekanik Servisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş  (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile kurduğunuz ilişki dâhilinde elde edilen, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel verileriniz tarafımızca ilgili mevzuat hükümleri ve aşağıda açıklanan esaslar gereğince işlenmektedir

a. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Marmara Lastik ve Mekanik Servisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

b. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Şirketimize iletilen muhtelif belgeler, iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi; çalışanlarımız tarafından fiziki ortamda sözlü, yazılı ve görsel kayıt ile güvenlik kameralarına ilişkin dijital görüntü kaydı şeklinde, elektronik ortamda ise çağrı merkezi, telefon, faks, e-posta, internet sitesi (Online randevu başvuru formu, e-posta iletişim formları ile çerez ve benzeri teknolojiler yoluyla), Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler ile istihdam şirketleri ve iş arama portalları gibi muhtelif kanallar aracılığıyla gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz;

 • Ad-soyad,
 • Kimlik numarası,
 • Uyruk,
 • Anne-baba adı,
 • Doğum yeri,
 • Doğum tarihi gibi bilgileri içeren kimlik kartı,
 • Ehliyet ve pasaport gibi belgelerdeki kimlik bilgileri,
 • Taşıt plakası ve ruhsat bilgileri,
 • Adres,
 • E-posta adresi,
 • Telefon ve faks numarası,
 • Vergi numarası,
 • IBAN numarası,
 • Kredi kartı bilgileri,
 • Müşteri numarası,
 • Cari hesap bilgisi,
 • Çek-senet ve Findeks sorgu bilgileri,
 • İmza bilgisi,
 • Ses kaydı ve görsel kayıtlar,
 • Fiziksel mekâna girişte ve burada kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtları,
 • İnternet sitesi IP ve çerez bilgileridir.

 

Yine rıza beyanınızda bulunanlar ve kişisel veri içeren belgelerin asıl nüshası ya da kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ile Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler de bu kapsama dâhildir.

 

Tarafınıza ait özel nitelikli kişisel veriler ise Şirketimizce hiçbir şekilde işlenmemektedir.

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen aydınlatılmış şekilde verilmiş bulunan açık rıza beyanınız üzerine veya aşağıda gösterilen diğer hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda;

 

 1. Şirketimiz ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin diğer tarafı sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 2. Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. Şirketimize ait bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 4. Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 5. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 6. Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 

Hallerinde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen yasal dayanaklar uyarınca, açık rıza beyanınıza gerek bulunmadan, Şirketimiz tarafından mevzuata uygun biçimde işlenmektedir.

c. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülükler ile mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi; ticari ilişkilerimizin, ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; Şirketimizin bilişim sistemlerinin çalışırlığı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının oluşturulması; Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların giderilmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması ile talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, satış sonrası ifa ve destek hizmetleri; finans ve muhasebe işlemleri; müşteri kayıtları ve ilişkileri ile risk yönetimi; hukuki işlem ve fiziksel mekân güvenliğini sağlama; hukuki süreçlerin ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin ifası; müşteri memnuniyetinin arttırılması; yasal başvuru ve savunma haklarımızın temini ile talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla işlenir.

 

Tarafınızdan özellikle aydınlatılmış biçimde açık rıza vermeniz üzerine elde edilen kişisel verileriniz ise; Şirketimizce yürütülen ticari arzın en iyi koşullarda verilebilmesi, kişiye özel beğeni, ihtiyaç ve kullanım amaçlarının tespitiyle bu bağlamda tarafınıza özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi; kalite standartlarının yükseltilmesi ve bu hususta planlama yapılabilmesi için, faaliyet alanımızla ilgili pazar araştırmaları, pazarlama, yeniden pazarlama yapılması süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

Açık rızanızı beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlandırılmanız ve haberdar edilmeniz (tanıtım, reklam, promosyon, duyuru ve bilgilendirmeler yapılması); kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve icrası ile finansal profilinizin analiz edilmesi amacıyla işlenebilir.

Bu kapsamda söz konusu verileriniz;

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 

Kurallarına uygun bir şekilde ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan personelimiz tarafından işlenmektedir.

d. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin (c) maddesinin 1. paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8 ve 9. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel veri aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde veya ancak tarafınızın açık rıza beyanı kapsamında, anılan taraflarla akdedilen gizlilik sözleşmemizdeki koşullar uyarınca ilgili tüm düzenlemelere uygun biçimde aktarılabilecektir. Bunun dışında verilerinizin hukuka aykırı biçimde üçüncü kişilere aktarılması veya ifşası gibi durumları engellemek için Şirketimizce gerekli her türlü özen ve tedbir alınmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, sadece ticari faaliyetimizin gerçekleştirilmesinin gereği olarak, şirketimizin ticari ve iş strateji ve süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, ödemelerin yapılması amaçlarıyla hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, şubelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, bunların yetkilileri veya çalışanlarına, banka şubelerine, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine KVKK’nun 8 ve 9. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen kişisel veri aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde tüm düzenlemelere uygun biçimde gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışına aktarılabilecektir.

 

Ayrıca bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 Tarih ve 2019/157 Sayılı kararı doğrultusunda, veri iletimi esnasında yabancı mail sunucusu ve benzeri sistemler kullanıldığında kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmış olabileceğinin kabul edildiği hususu da dikkate alınmalıdır.

 

e. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

 

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nin 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  (f), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 9. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza beyanınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin verdiğiniz onayınızı istediğiniz her an hiçbir sebep göstermeksizin geri alma.

 

f. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle, Şirketimize şahsen başvurarak kimlik tevsikiyle veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.